Нацрт закона

I Основне одредбе и појмови

Практикант

Члан 4.

Практикант, у смислу овог закона, јесте физичко лице до 30 година живота које обавља радну праксу код послодавца у циљу стицања практичног искуства, специфичних знања и одговарајућих вештина  за рад у одређеном занимању.

Практикант из става 1. овог члана, током првих девет  месеци од завршетка школовања  радну праксу може да обавља за рад у занимању у оквиру стеченог нивоа квалификација. 

Радну праксу може обављати незапослено лице независно од тога да ли је пријављено на евиденцију незапослених у складу са законом које има најмање 15 година живота и које је стекло најмање основно образовање, а није стекло радно искуство у занимању за које обавља радну праксу. 

Лице млађе од 18 година може да буде ангажовано као практикант само на основу налаза надлежног здравственог органа којим се утврђује да је способно за обављање радне праксе и да обављање радне праксе није штетно за његово здравље. 

Радну праксу у организацији Националне службе за запошљавање из члана 3. став 2. овог закона може обављати само незапослено лице на евиденцији Националне службе за запошљавање.