Нацрт закона

I Основне одредбе и појмови

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим законом уређују се радно ангажовање ограниченог трајања које организује послодавац, а које практиканту омогућава да стекне практично искуство, специфична знања и одговарајуће вештине у одређеном занимању (у даљем тексту: радна пракса), начин стицања практичног искуства, специфичних знања и одговарајућих вештина кроз радну праксу, као и права, обавезе и одговорности послодавца и практиканта.

Сви појмови употребљени у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на које се односе.