Нацрт закона

I Основне одредбе и појмови

Подручје примене

Члан 2.

Одредбе овог закона примењују се на практиканте који обављају радну праксу на територији Републике Србије, код домаћег или страног правног лица, односно предузетника регистрованог на територији Републике Србије (у даљем тексту: послодавац).

Одредбе овог закона примењују се и на практиканте који обављају радну праксу у државним органима, органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, организацијама обавезног социјалног осигурања и јавним службама, ако законом није друкчије одређено. 

На практиканта страног држављанина и лица без држављанства који обавља радну праксу код послодавца у складу са овим законом, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује запошљавање странаца, односно издавање дозволе за оспособљавање и усавршавање.