Нацрт закона

I Основне одредбе и појмови

Радна пракса

Члан 3.

Радном праксом, у смислу овог закона, сматрају се активности практиканта усмерене на стицање практичног искуства, специфичних знања и одговарајућих вештина за рад у одређеном занимању у циљу унапређења запошљивости, односно стварања могућности за запошљавање и самозапошљавање.

Одредбе овог закона примењују се и на радне праксе које организује Национална служба за запошљавање као меру активне политике запошљавања.

Радном праксом се не сматра: 

  1. практична настава и професионална пракса која се остварује код послодавца или комбиновано делом у средњој школи, а делом код послодавца, сагласно плану и програму наставе и учења, у складу са законом којим се уређују средње образовање и васпитање; 
  2. учење кроз рад код послодавца, које је део средњег стручног образовања и васпитања, у смислу одредаба закона којим се уређује дуално образовање;
  3. студентска пракса коју високошколска установа организује у оквиру основних и мастер студија, као део одређеног студијског програма, у складу са законом којим се уређује високо образовање; 
  4. учење кроз рад код послодавца, које је део модела реализације наставе на студијским програмима у високом образовању, у смислу одредаба закона којим се уређује дуални модел студија у високом образовању; 
  5. практична настава и практичан рад код послодавца које реализују јавно признати организатори активности образовања одраслих, у складу са законом којим се уређује национални оквир квалификација Републике Србије; 
  6. приправнички стаж, који је законом, односно правилником о организацији и систематизацији послова утврђен као услов за рад на одређеном послу или за полагање стручног испита, а који се обавља за занимање у оквиру стечене врсте и нивоа квалификације, заснивањем радног односа или закључивањем уговора о стручном оспособљавању односно другог уговора, у складу са законом;
  7. волонтирање, у складу са законом којим се уређује волонтирање.