Нацрт закона

IX Надзор над применом закона

Надзор

Члан 44.

Надзор над применом овог закона врши инспекција рада, која по извршеном надзору предузима мере из своје надлежности.

При вршењу инспекцијског надзора у складу са ставом 1. овог члана, послодавац је дужан да пружи доказ инспекцији да је практиканту обезбедио права утврђена у складу са овим законом.

Инспекција је овлашћена да подноси захтев за покретање прекршајног поступка.

Органи и организације које спроводе овај закон дужне су да сарађују и размењују податке које воде у складу са овим законом.