Нацрт закона

X Казнене одредбе

Прекршајна одговорност

Члан 45.

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај послодавац са својством правног лица:

 1. ако ангажује као практиканта лице које не испуњава услове утврђене одредбама овог закона (члан 4);
 2. ако са лицем које обавља радну праксу није закључио уговор о радној пракси у складу са одредбама овог закона (члан 6);
 3. ако ангажује практиканта у трајању дужем од максималног трајања прописаног овим законом или дозволи истом лицу да, супротно одредбама овог закона, два или више пута обави радну праксу супротно одредбама овог закона (члан 7);
 4. ако практиканту не преда примерак уговора о радној пракси у складу са одредбама овог закона (члан 8. став 1);
 5. ако закључи уговор о радној пракси супротно ограничењима за обављање радне праксе утврђене одредбама овог закона (члан 11);
 6. ако практиканту не одреди ментора за реализацију плана обављања радне праксе, пружање подршке, преношење практичног искуства, специфичних знања и одговарајућих вештина које практикант треба да стекне и надзор над радом практиканта у складу са одредбама овог закона (чл. 12-14);
 7. ако ангажује практиканта без претходног објављивања огласа за обављање радне праксе (члан 17);
 8. ако, пре почетка радне праксе, не буде упознат са радним задацима, менторским радом, местом рада, условима за безбедност и здравље на раду, дневним и недељним радним временом, одмором у току дневног рада и дневним и недељним одмором, плаћеним годишњим одмором, висином накнаде за обављање радне праксе са припадајућим доприносима и порезом и роковима за њену исплату (члан 18, став 5);
 9. ако практиканту не обезбеди сва потребна средства за рад у складу са одредбама овог закона (члан 19);
 10. ако практиканту не обезбеђује услове за обављање радне праксе на безбедан начин, без опасности по здравље практиканта у складу са одредбама овог закона (члан 23);
 11. ако практиканту не исплати накнаду за обављање радне праксе и висини на начин прописан овим законом (члан 25);
 12. ако не води евиденцију о практикантима и обављеним праксама у складу са одредбама овог закона (члан 31);
 13. ако практиканту откаже уговор о радној пракси супротно одредбама овог закона (члан 36. ст. 3. и 4);
 14. ако до дана престанка уговора о радној пракси практиканту не изврши исплату свих неисплаћених накнада за обављање радне праксе (члан 38);
 15. ако практиканту не изда потврду о обављеној радној пракси (члан 40);

Новчаном казном од 10.000 до 300.000 динара за прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник.

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара за прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу.