Нацрт закона

II Уговор о радној пракси

Правни основ обављања радне праксе

Члан 6.

Послодавац може ангажовати практиканта за обављање радне праксе на основу уговора о радној пракси. 

Уговором о радној пракси се не заснива радни однос.

Уговор о радној пракси закључују практикант и послодавац. 

Ако овим или другим законом није друкчије прописано, на практиканта се примењују одредбе закона којим се уређује рад о ограниченом радном времену, одмору у току дневног рада, дневном и недељном одмору, годишњем одмору, заштити здравља и безбедности на раду, заштити омладине, накнади трошкова у вези са радом и одговорности за штету.

Уколико у односу између практиканта и послодавца стварно постоје елементи радног односа, радна пракса се не сме обављати на основу уговора о радној пракси.