Нацрт закона

II Уговор о радној пракси

Трајање уговора о радној пракси

Члан 7.

Уговор о радној  пракси се закључује на период који је потребан за постизање циљева  радне праксе, а који не може бити дужи од шест месеци. 

Послодавац може да закључи са истим лицем уговор о радној пракси само једном. 

Трајање уговора о радној пракси се продужава у случају оправдане спречености практиканта за рад, која је трајала дуже од 20 дана, и то за период колико је та спреченост трајала. 

Трајање уговора о радној пракси се продужава и за време прекида рада послодавца до којег је дошло без кривице практиканта у трајању од најмање 15 дана, и то за период колико је тај прекид рада послодавца трајао.