Нацрт закона

VIII Социјални дијалог о радним праксама

Обавештавање и консултовање представника запослених о радним праксама

Члан 43.

Послодавац је дужан да обавести и консултује синдикат о условима обављања радне праксе код послодавца. 

Ако код послодавца није образован синдикат, послодавац је дужан да обавести и затражи мишљење о условима обављања радне праксе од представника кога одреде запослени. 

Послодавац је дужан да синдикату, односно представницима запослених, на њихов захтев, достави списак практиканата на почетку сваке календарске године, са податком о радним задацима које су практиканти обављали на одређеним пословима у претходној години.