Нацрт закона

VII Заштита права из уговора о радној пракси

Заштита права

Члан 42.

Практикант који сматра да му је послодавац повредио неко право из уговора о радној пракси може у року од петнаест дана од достављања одлуке којом је повређено његово право, односно од сазнања за повреду права захтевати од послодавца остварење тога права. 

Ако послодавац у року од петнаест дана од достављања захтева практиканта из става 1.  овога члана не удовољи том захтеву, практикант може у даљњем року од петнаест дана захтевати заштиту повређеног права пред надлежним судом. 

Одредбе овога члана не примењују се на поступак заштите од злостављања на раду, који је уређен законом којим се уређује спречавање злостављања на раду.