Нацрт закона

VI Потврда о обављеној радној пракси

Издавање потврде о обављеној радној пракси

Члан 40.

Послодавац је дужан да у року од осам дана од завршетка радне праксе, практиканту изда потврду о обављеној радној пракси која садржи податке о: 

  1. послодавцу који издаје потврду (назив и адреса, матични број)
  2. практиканту (лично име, ЈМБГ или ЕБС за странце;
  3. пословима које је практикант обављао на одређеном занимању;
  4. вештинама које је практикант стекао;
  5. месту рада и периоду обављања радне праксе, просечан недељни број сати ангажовања.

Потврду из става 1. овог члана практикант може користити као доказ о радном  искуству приликом учешћа у огласу или конкурсу за обављање посла за другог послодавца у смислу овог закона. 

Послодавац у потврди из става 1. овог члана не сме навести ништа што би практиканту отежало запошљавање. 

Образац потврде о обављеној радној пракси саставни је део овог закона (Образац 2).