Нацрт закона

I Основне одредбе и појмови

Послодавац

Члан 5.

Послодавац, у смислу овог закона, правно лице, предузетник и представништво или огранак страног правног лица, регистровано на територији Републике Србије код ког се обавља радна пракса и које обезбеђује потребне услове за стицање практичног искуства, специфичних знања и  одговарајућих вештина кроз радну праксу. 

Послодавац практиканта који радну праксу обавља у државним органима је Република Србија. Права и дужности послодавца у име Републике Србије врши руководилац државног органа, ако посебним законом или другим прописом није друкчије одређено. 

Послодавац практиканта који радну праксу обавља у органима аутономних покрајина је аутономна покрајина. Права и дужности послодавца у име органа аутономних покрајина врши руководилац органа, службе или организације аутономне покрајине, ако законом није друкчије одређено.

Послодавац практиканта који радну праксу обавља у јединицама локалне самоуправе је јединица локалне самоуправе. Права и дужности послодавца у име јединице локалне самоуправе врши начелник градске или општинске управе ако је образована као јединствен орган, односно начелник управе за поједине области, или начелник управе градске општине, односно руководилац који руководи службом или организацијом, или орган надлежан за његово постављење, ако законом није друкчије одређено. 

Послодавац практиканта који радну праксу обавља у јавној служби је јавна служба. Права и дужности послодавца у име јавне службе врши руководилац јавне службе, ако законом није друкчије одређено.