Нацрт закона

IV Права и обавезе послодавца и практиканта

Право на накнаду за обављање радне праксе

Члан 25.

Током обављања радне праксе, практикант има право на накнаду за обављање радне праксе, коју послодавац исплаћује у складу са уговором о радној пракси. 

Висина накнаде из става 1. овог члана износи најмање 2/3 минималне зараде утврђене у складу са законом којим се уређује рад, увећане за припадајуће доприносе и порез.

Практикант који обавља радну праксу са непуним радним временом има право на накнаду за обављање радне праксе сразмерно времену проведеном на радној пракси.  

Послодавац је дужан да практиканту обрачуна и исплати накнаду из става 1. овог члана у износу утврђеном уговором о радној пракси искључиво у новцу и у роковима утврђеним уговором о радној пракси, најмање једанпут месечно, а најкасније до краја текућег месеца за претходни месец.