Нацрт закона

IV Права и обавезе послодавца и практиканта

Безбедност и заштита здравља

Члан 23.

Практикант има право на обављање радне праксе у безбедним и здравим условима.

Послодавац је дужан да практиканту обезбеди услове за обављање радне праксе на безбедан начин и на начин који не угрожава здравље практиканта, сагласно природи радних задатака које практикант обавља и у складу са законом и другим прописима који уређују безбедност и здравље на раду.

Послодавац је дужан да у акту о процени ризика, који доноси у складу са законом који уређује безбедност и здравље на раду, изврши процену ризика и за радне задатке чије се обављање поверава практиканту. 

Послодавац је дужан да практиканта пре почетка обављања радне праксе упозна са свим ризицима и променама ризика који би могли утицати на безбедност и здравље на раду, у складу са законом којим се уређују безбедност и здравље на раду, а посебно о:

  1. ризицима повезаним са процесом рада који могу да проузрокују повреду на раду, оштећење здравља или обољење практиканата и начином и мерама за њихово спречавање, отклањање или смањење на најмању могућу меру;
  2. мерама пружања прве помоћи и о лицима која их спроводе.

Послодавац обавештава и обучава практиканта о условима безбедности и здравља на раду усмено пре почетка обављања радне праксе, као и обезбеђивањем увида у акт о процени ризика ако га доноси у складу са законом који уређује безбедност и здравље на раду.

Послодавац је дужан да практиканта пре ступања на рад оспособи за безбедно обављање радне праксе. 

Практикант је дужан да поштује и примењује прописе о безбедности и здрављу на раду и да приликом извршавања радних задатака штити свој живот и здравље, као и живот и здравље других лица.