Нацрт закона

IV Права и обавезе послодавца и практиканта

Објављивање огласа за обављање радне праксе

Члан 17.

Послодавац који организује радну праксу дужан је да објави оглас за обављање радне праксе.

Оглас за обављање радне праксе садржи податке о послу на ком ће практикант стицати практично искуство, специфична знања и одговарајуће вештине, очекиваним циљевима обављања радне праксе, задацима чије обављање треба да допринесе остваривању тих циљева, поступку преношења практичног искустава и одговарајућих вештина практиканту, критеријумима за избор кандидата за обављање радне праксе, исправама и другим доказима о испуњености услова за обављање радне праксе, праву практиканата на накнаду за обављање радне праксе и на обавезно социјално осигурање, као и о року за подношење пријаве за обављање радне праксе, који не може  бити краћи од осам радних дана. 

Оглас за обављање радне праксе објављује се у средствима јавног информисања, на интернет страници послодавца, истицањем обавештења на огласној табли послодавца или на други начин прописан општим актом послодавца. 

Ако послодавац објави оглас за обављање радне праксе на више различитих начина из става 3. овог члана, рок за подношење пријава на оглас за обављање радне праксе почиње да тече од дана објављивања последњег обавештења. 

При објављивању огласа из става 2. овог члана није допуштено коришћење израза који узрокују или би могли узроковати дискриминацију по било ком основу прописаном законом којим се уређује забрана дискриминације. 

Послодавац не сме да објављује обавештење о могућности за обављање радне праксе само за практиканте мушког пола или само за практиканте женског пола, осим у случају послова чија је природа таква да одређени пол представља стварни и одлучујући услов обављања посла, под условом да је сврха која се тиме жели постићи оправдана.