Нацрт закона

III Начин стицања практичног искуства и одговарајућих вештина кроз радну праксу

Однос између послодавца и ментора

Члан 15.

Однос између послодавца и ментора уређује се анексом уговора о раду запосленог који је одређен за ментора. 

Анексом уговора о раду послодавац и ментор уређују услове за обављање радних задатака који се тичу менторског рада с практикантом, а нарочито начин вредновања тих активности ментора и распоред његовог радног времена.