Нацрт закона

III Начин стицања практичног искуства и одговарајућих вештина кроз радну праксу

План обављања радне праксе

Члан 13.

Практикант обавља радну праксу у складу са планом обављања радне праксе који сачињава послодавац. 

Планом обављања радне праксе утврђују се циљеви радне праксе, задаци чије обављање треба да допринесе остваривању тих циљева и праћење резултата које је практикант постигао обављајући радну праксу, односно вештина које је стекао.

Менторство се остварује у складу са планом из ст. 1. и 2. овог члана, а подразумева вођење практиканта кроз обављање поверених радних задатака, непосредан лични пренос практичног искуства, специфичних знања и одговарајућих вештина са послодавца или ментора на практиканта, као и праћење реализације радне праксе.

Образац плана обављања радне праксе саставни је део овог закона (Образац1).