Нацрт закона

II Уговор о радној пракси

Ограничења за организовање и обављање радне праксе

Члан 11.

Послодавац који има у радном односу до пет запослених може да организује радну праксу за једног практиканта. 

Послодавац који има у радном односу од шест до 10 запослених може да организује радну праксу за највише два практиканта истовремено. 

Број практиканата код послодавца који има у радном односу више од 10 запослених не може бити већи од 20% укупног броја запослених код послодавца истовремено. 

Послодавац који има до 10 запослених а нема правилник о организацији и систематизацији послова може са лицем да закључи уговор о радној пракси само ради обављања праксе на пословима који су из претежне делатности послодавца. Послодавац који има у радном односу више од 10 запослених може да ангажује практиканте на пословима утврђеним правилником о организацији и систематизацији послова.

Током трајања радне праксе, практикант не може бити ангажован за обављање одређеног посла, у случају повећаног обима посла код послодавца, нити може бити ангажован као замена запосленог код послодавца који је привремено одсутан са рада услед болести, повреде, професионалне болести, повреде на раду и материнства, односно породичних дужности. 

Послодавац не може да закључи уговор о радној пракси са лицем које је претходно било запослено или ангажовано код истог или другог послодавца у занимању које обавља на радној пракси.

Послодавац не може да организује радну праксу на пословима на којима је у претходна три месеца отпуштао запослене услед технолошких, економских или организационих промена, у складу са законом којим се уређује рад.   

По истеку уговора о радној пракси, послодавац може да за обављање посла за који је практикант обављао радну праксу, закључи уговор о радној пракси са другим практикантом тек пошто протекне период чија дужина одговара 1/2 периода обављања радне праксе на основу претходног уговора о радној пракси. 

Послодавац не може да закључи уговор о радној пракси за обављање послова и/или занимања за које је лице претходно, код истог или другог послодавца, обавило учење кроз рад и стекло квалификацију на образовном профилу који је реализован у дуалном образовању, односно по дуалном моделу студија у високом образовању, у року од 24 месеца од завршетка школовања.